Dampbahn-Song

D' DAMPFBAHN PFUUSED

Hür fahred mer allzäme mit de Damfbahn

de Lokifüehrer schlüsst de heissi Damphahn

de Rucksack uuf und s' Zügli wird zur Mampfbahn

und los gaht d' Fahrt i öisere alte Dampfbahn

 

De alti Heizer hät en grosse Chrampf ghaa

hät Chole gschuufled dänn er muess meh Dampf haa

dur d' Pfiife tued er dänn es bitzli Dampf laa

und 's alte Tschu-Tschu-Bähnli fahrt ganz sanft aa.

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken